• Home
  • » เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

    ชื่อบริษัท     Toukei (Thailand) Co., LTD.
    ปีที่ก่อตั้ง     กรกฏาคม พ.ศ. 2555
    กรรมการผู้จัดการ     Mr.Yuji KOGA
    สถานที่ตั้ง     Bhiraj Tower at BITEC 23rd Floor, Room no. 23065
    4345 Sukhumvit Road, South Bangna,
    Bangna, Bangkok 10260
    ประเภทธุรกิจ     ผลิตซอฟต์แวร์
    ชื่อผู้ติดต่อ     +66(0)9 1726 4301 Mr.Hayasaka (Japanese)
    +66(0)8 9263 4030 ร่มธรรม (ภาษาไทย)
    หมายเลขลงทะเบียน
    กับสำนักงานคณะกรรมการ
    ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
    0105555108281 2012/7/24
    ประเภทการสนับสนุนการลงทุน BOI     5.8 ซอฟต์แวร์
    สำนักงานใหญ่     Toukei Computer Co.,Ltd.
    (Tokyo Stock Exchange กลุ่มที่ 1 : รหัสหลักทรัพย์ 4746)
    สถานที่ตั้ง     150, Ichinotsubo, Nakahara-ku Kawasaki-shi,
    Kanagawa, 211-0016, Japan
    เงินลงทุน     13 ล้านเยน
    ยอดขาย     14,612 ล้านเยน


พันธกิจองค์กร

เราจะผูกเมล็ดพันธุ์แห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับความต้องการของโลกแห่งธุรกิจ เข้าไว้ด้วยกัน

บริษัท TOUKEI COMPUTER CO.,LTD. เป็นบริษัท SI (System Integration)ที่เกิดขึ้นมาจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ( TOKYOROKI CO.,LTD.)
และในปัจจุบันก็ยังทําการสร้างและดูแลในระบบส่วนหลัก ๆ ของบริษัท เช่น ส่วนของลูกค้า ส่วนของซัพพลายเออร์รวมไปจนถึงระบบ EDI และอื่น ๆ ตลอดจนดําเนินงานอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลให้กับบริษัท TOKYOROKI CO.,LTD. หรือที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในส่วนของงานบํารุงรักษาและงานปฏิบัติการอีกด้วย

ด้วยผลงานที่ผ่านมาและความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการทํางานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่าง Tokyo Roki และการสั่งสมประสบการณ์จากการผลิตและคิดค้นออริจินอลแพคเกจให้กับวงการอุตสาหกรรมในแวดวงเดียวกันอื่น ๆ อีกเป็น
จํานวนมาก ซึ่งแค่เพียงในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็ได้ดําเนินงานวางระบบไปมากกว่า 100 บริษัทแล้ว

นอกจากนี้สำหรับการดำเนินงานจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนั้น ยังได้รับ BOI เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 (5.8 กิจการเกี่ยวกับซอฟท์แวร์) เพื่อดําเนินงานพัฒนาโซลูชั่นที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการนําเสนอแพคเกจจากประเทศไทยอีกด้วย