• Home
  • » เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

    ชื่อบริษัท     Toukei (Thailand) Co., LTD.
    ปีที่ก่อตั้ง     กรกฏาคม พ.ศ. 2555
    กรรมการผู้จัดการ     Mr.Yuji KOGA
    สถานที่ตั้ง     เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นจี ห้องเลขที่ 24
    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
    10110
    ประเภทธุรกิจ     ผลิตซอฟต์แวร์
    ชื่อผู้ติดต่อ     +66(0)9 1726 4301 Mr.Hayasaka (Japanese)
    +66(0)8 9263 4030 ร่มธรรม (ภาษาไทย)
    หมายเลขลงทะเบียน
    กับสำนักงานคณะกรรมการ
    ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
    0105555108281 2012/7/24
    ประเภทการสนับสนุนการลงทุน BOI     5.8 ซอฟต์แวร์
    สำนักงานใหญ่     Toukei Computer Co.,Ltd.
    (Tokyo Stock Exchange กลุ่มที่ 1 : รหัสหลักทรัพย์ 4746)
    สถานที่ตั้ง     150, Ichinotsubo, Nakahara-ku Kawasaki-shi,
    Kanagawa, 211-0016, Japan
    เงินลงทุน     13 ล้านเยน
    ยอดขาย     14,612 ล้านเยน

พันธกิจองค์กร

เราจะผูกเมล็ดพันธุ์แห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับความต้องการของโลกแห่งธุรกิจ เข้าไว้ด้วยกัน

บริษัท TOUKEI COMPUTER CO.,LTD. เป็นบริษัท SI (System Integration)ที่เกิดขึ้นมาจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ( TOKYOROKI CO.,LTD.)
และในปัจจุบันก็ยังทําการสร้างและดูแลในระบบส่วนหลัก ๆ ของบริษัท เช่น ส่วนของลูกค้า ส่วนของซัพพลายเออร์รวมไปจนถึงระบบ EDI และอื่น ๆ ตลอดจนดําเนินงานอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลให้กับบริษัท TOKYOROKI CO.,LTD. หรือที่เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในส่วนของงานบํารุงรักษาและงานปฏิบัติการอีกด้วย

ด้วยผลงานที่ผ่านมาและความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการทํางานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอย่าง Tokyo Roki และการสั่งสมประสบการณ์จากการผลิตและคิดค้นออริจินอลแพคเกจให้กับวงการอุตสาหกรรมในแวดวงเดียวกันอื่น ๆ อีกเป็น
จํานวนมาก ซึ่งแค่เพียงในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็ได้ดําเนินงานวางระบบไปมากกว่า 100 บริษัทแล้ว

นอกจากนี้สำหรับการดำเนินงานจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนั้น ยังได้รับ BOI เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 (5.8 กิจการเกี่ยวกับซอฟท์แวร์) เพื่อดําเนินงานพัฒนาโซลูชั่นที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการนําเสนอแพคเกจจากประเทศไทยอีกด้วย